My v tom jihočechy nenecháme II

Pokud pobíráte starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod

a přitom

 • pobíráte příspěvek na bydlení
 • nebo výše vašeho důchodu nepřesáhne 16 000 Kč (u samostatně žijících)
 • nebo příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč
 • není proti vám nebo proti osobě ve společné domácnosti nebo vašemu majetku vedeno exekuční řízení,

můžete si požádat o podporu z programu Jihočeského kraje

„My v tom Jihočechy nenecháme“  – podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

Pokud pečujete o dítě do dovršení věku 3 let nebo pobíráte příspěvek na péči o dítě do dovršení věku 8 let

a přitom

 • pobíráte přídavek na dítě nebo
 • pobíráte příspěvek na bydlení nebo
 • je čistý měsíční příjem připadající na člena vaší domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně,
 • nejste déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce),
 • není proti vám nebo proti osobě ve společné domácnosti nebo vašemu majetku vedeno exekuční řízení,
 • nečerpáte současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

můžete si požádat o podporu z programu Jihočeského kraje

„My v tom Jihočechy nenecháme“  – podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

Více informací o programech najdete na: www.myvtomjihocechynenechame.cz

Žádosti se podávají na Městském úřadě Horní Planá, ideálně do konce roku 2022.

bližší informace podá Z. Szabová, tel.: 380 724 416, nebo M. Záhořová 380 724 413

Dotační program

„My v tom jihočechy nenechame II“

Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

O podporu mohou požádat osoby s trvalým pobytem v obci, které jsou: 

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolu žijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Dotační program

„My v tom jihočechy nenechame II“

PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI  DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území obce:

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

 Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je: 

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy – např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce)

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.