Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
mu@horniplana.cz

Samospráva

 

Základní a povinné údaje

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 Sb.

1. Název:
město Horní Planá
Fakturační údaje:
Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČ: 00245895, DIČ: CZ00245895

2. Důvod a způsob založení
Město Horní Planá vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění – aktuálně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.
Podle § 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura Městského úřadu Horní Planá

Organizační struktura ke stažení zde

Organizace zřízené Městem Horní Planá:
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací a orgánů města, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
• ZŠ a MŠ Horní Planá, příspěvková organizace zde
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Planá
• Dům s pečovatelskou službou (DPS)
• Kulturní a informační centrum, organizační složka města.

 4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Město Horní Planá – adresa sídla
Městský úřad
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Městský úřad
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
4.3. Úřední hodiny: zde
4.4. Telefonní čísla: zde
4.5. Čísla faxu: 380 724 420
4.6. Adresa internetové stránky: https://www.horniplana.cz
4.7. Adresa e-podatelny: podatelna@horniplana.cz, ID datové schránky města Horní Planá: re7bd6q
4.8. Další elektronické adresy: zde

5: Případné platby lze poukázat
Případné platby můžete poukázat na účet vedený u GE Money Bank, pobočka Český Krumlov
• Faktury a ostatní platby: 1800129544 / 0600
• Nájemné: 10006-1800129544 / 0600
• Poplatek za svoz a likvidaci odpadu: 187591698/0300 VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: občan HP 1, rekreační objekt 3
U rekreačního objektu uveďte do poznámky osadu a č.p. nebo č.e.
• Poplatek ze psů: 187591698/0300 VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: 2
V případě jakýchkoliv dotazů volejte 380 724 421 

6. IČ: 00245895

7. DIČ: CZ00245895

8. Dokumenty
8.1. Dokumenty zastupitelstva města i rady města jsou najdete zde, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemníka. Strategické dokumenty města jsou v zveřejněny v následujících odkazech: Územní plán, Program rozvoje města Horní Planá na období 2016-2022  , Územní studie Horní Planá – SOR.6.HP/U NA VÝSLUNÍ III , Územní studie Horní Planá – SOR.3.J- jENIŠOV . V listinné podobě jsou tyto dokumenty uloženy v kanceláři stavebního úřadu, případně u starosty města.
Dokumenty týkající se veřejných zakázek jsou zveřejňovány v souladu s platnými právními předpisy na portálu pro vhodné uveřejnění https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky a dále na webu města v odkazu veřejná zakázka. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři hospodářky města na adrese sídla.
Dokumenty jsou zveřejňovány v souladu se zákonem na úřední desce a současně i na elektronické úřední desce.
8.2. Schválený rozpočet města, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled a další dokumenty týkající se finančních záležitostí města naleznete pod odkazem rozpočet a v listinné podobě v kanceláři hospodářka města na adrese sídla.

9. Žádosti o informace
Informace poskytuje: Městský úřad Horní Planá.
Zástupce: Ing. Miroslava Záhořová, tajemnice. .
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepožaduje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Dnem 1.1.2000 nabývá účinnosti zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány samosprávy. Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
I.
a) Povinný subjekt: Město Horní Planá.
b) Způsob založení povinného subjektu: dle zákona 367/1990 Sb., v platném znění.
c) IČO: 00245895.
d) Statutární zástupce: Bc. Petr Šimák, starosta.

II.
a) Informace poskytuje: Městský úřad Horní Planá.
b) Zástupce: Ing. Miroslava Záhořová, tajemnice.
c) Příjem žádostí o poskytnutí informací: každý pracovní den v průběhu pracovní doby městského úřadu.
d) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepožaduje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost, která má dle §14 zákona č.106/1999 Sb. všechny požadované náležitosti, poskytne povinný subjekt požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15ti dnů od přijetí podání. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.
e) Hrazení nákladů: Za poskytnutí informace bude na žadateli požadována náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatření technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Při předpokládané úhradě větší než 1.500,- Kč bude práce prováděna pouze po písemném vyjádření žadatele, že částku uhradí.
Úhrada nepřesahující částku 500,- Kč za jednu žádost se nevybírá
Vydání informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.

f) Rozhodnutí:
Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle §14 zákona č.106/1999 Sb. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.
g) Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15ti dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v podatelně MěÚ.
III.
a) Přístupnost právních předpisů:
Seznam nejdůležitějších právních předpisů podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje je uložen u tajemníka MěÚ. Na požádání lze jak do seznamu tak do všech platných předpisů uvedených ve sbírkách nahlédnout.
Tato informace k zákonu č.106/1999 Sb. je zpracována na základě povinnosti uložené povinnému subjektu (§15 zákona č.106/1999 Sb.). Slouží k základní orientaci žadatelů o poskytnutí informací a neobsahuje plné znění zákona č.106/1999 Sb.
Schváleno Městskou radou dne 22.12.1999.
Starosta: Jiří Hůlka

Zveřejněné dokumenty k zákonu č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání v listinné podobě lze učinit v úředních hodinách prostřednictvím pracoviště podatelny, stížnosti prosíme adresovat vedení města.
Elektronická podání lze učinit zasláním podání na adresu podatelna@horniplana.cz nebo přes datovou schránku (ID: re7bd6q).
Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na kterémkoli z odborů městského úřadu, který je v dané věci kompetentní k vydání tohoto rozhodnutí (kontakty).
Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, dle správního řádu k rukám vedoucího odboru, který rozhodnutí vydal, prostřednictvím podatelny MěÚ.
Samostatná působnost obce
v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:
• Zastupitelstvo města Horní Planá
• Rada města Horní Planá
• Městský úřad Horní Planá v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou
Kompetence těchto orgánu města jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů.
V samostatné působnosti se nevydávají až na výjimky správní rozhodnutí a nepostupuje se tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit formou odvolání.
Proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou u vyššího orgánu, tj. u Jihočeského kraje, resp. Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo u správního soudu.

Přenesená působnost
Právním předpisem upravujícím postup při rozhodování úřadu v přenesené působnosti je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž opravné prostředky upravuje zákon v § 53-70.

11. Opravné prostředky                                       Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na poskytovatele informace, lze podat ve lhůtě podle poučení uvedeného v Rozhodnutí k rukám vedoucího odboru, který rozhodnutí vydal, prostřednictvím podatelny MěÚ.            Stížnost na postup při vyřizovánížádosti o informace může žadatel podat ústně u tajemníka městského úřadu, neboi písemně s doručením na podetelnu městského úřadu a to do 30 dnů od vyřízení žádosti, resp.od uplynutí lhůty k jejímu vyřízení.                          Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání. Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:
a) zda je odvolání přípustné
b) ke komu se účastník může odvolat
c) kde se odvolání podává
d) lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)
e) způsob podání odvolání, tj. písemně (postačí předat na podatelně MěÚ) ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal) telegraficky (faxem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.
Pro odvolání platí obecná ustanovení § 19 správního řádu a není potřeba použít žádného formuláře. Podání se činí u orgánu věcně a místně příslušného.
Odvolání by mělo obsahovat minimálně:
a) kdo je podává
b) čeho se odvolání týká, přičemž rozhodný je obsah podání nikoli jeho název
Proti příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pak pokračuje v přestupkovém řízení, kde již platí pravidla pro odvolání.
Proti pokutě uložené v blokovém řízení se odvolat nelze
Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu je institut obnovy řízení (§ 62 správního řádu). Pro obnovu řízení musí být splněny následujcí skutečnosti:
a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení;
b) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o níž bylo příslušným orgánem rozhodnuto jinak;
c) byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení;
d) rozhodnutí bylo vydáno vyloučeným orgánem (§ 9 a 13), mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení;
e) rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly nepravdivými, nebo rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem.

12. Formuláře
Městský úřad Horní Planá využívá vlastní formuláře. Přehled všech fomlulářů naleznete na stráce Formuláře.

13. Návody na řešení různých životních situací
Městský úřad Horní Planá zveřejňuje odkaz na Portál veřejné správy, kde je zaručena aktuálnost poskytovaných informací. Informace ke konkrétním činnostem vykonávaným Městským úřadem Horní Planá najdete zde, nebo je poskytnou jednotliví zaměstnanci odborů.

14. Předpisy
14.1. Přehled předpisů , podle nichž město Horní Planá zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 99/1963, resp. 69/2001 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
zákon č. 499/2004 Sb., resp. 243/2010 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženíma o změně souvisejícíh zákonů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
S výše uvedenými zákony se pracuje v jejich platném znění.

14.2. Město dále jedná a rozhoduje podle vlastních obecně závazných vyhlášek, které najdete zde.
V listinné podobě jsou platné vyhlášky k nahlédnutí v budově Městského úřadu Horní Planá, náměstí 56 v kaceláři tajemníka.

15. Úhrady za poskytování informací
Hrazení nákladů: Za poskytnutí informace bude na žadateli požadována náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatření technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Horní Planá č.289 ze dne 6.11.2019. Úhrada nepřesahující částku 100,- Kč za jednu žádost se nevybírá

16. Licenční smlouvy
Město Horní Planá nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohly by být poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane, bude řešena samostatně dle konkrétního případu.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy (7.1), rozsudky (7.2) a informace o výdajích na soudy (7.3) najdete zde. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemníka.

18. o zpracování osobních údajů
Informace týkající zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb.

Od 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela tohoto zákona, která byla provedena zákonem č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 14/2017 Sb.“) a která mění dosavadní způsob podávání oznámení podle tohoto zákona.

Od výše uvedeného data byl zřízen ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o střetu zájmů registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Byl opuštěn systém jednotlivých evidenčních orgánů s tím, že nově je jediným centrálním orgánem pro přijímání oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti a dosavadní evidenční orgány se staly tzv. „podpůrnými orgány.“ Podpůrné orgány mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně již samostatně podávají zákonem stanovená oznámení.

Tajemník Městského úřadu Horní Planá, je dle organizačního řádu příslušný k plnění funkcí podpůrného orgánu, jde-li o veřejné funkcionáře v postavení členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, členů rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, vedoucích úředníků územního samosprávného celku, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích zaměstnanců ve 2. až 4. stupni řízení v městem zřízených příspěvkových organizacích (vyjma škol a školských zařízení).

Podle § 14a odst. 1 zákona o střetu zájmů ve znění od 1. 9. 2017 je tajemník povinen neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, do registru oznámení zapsat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s výjimkou utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. O této skutečnosti je pak tajemník povinen veřejného funkcionáře neprodleně informovat, stejně jako ho informovat o tom, do jaké doby je povinen podat příslušná oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Tajemník je dle výše uvedeného zákona do nově vytvořeného registru oznámení zapsat údaje o veřejných funkcionářích, jichž se bude povinnost podávat oznámení podle výše zmíněného zákona dotýkat, a to v následující struktuře údajů:

• jméno a příjmení veřejného funkcionáře;
• datum a místo narození veřejného funkcionáře;
• organizace, ve které veřejný funkcionář působí;
• funkce, kterou veřejný funkcionář zastává;
• datum, od kterého veřejný funkcionář vykonává svou funkci.

Veřejný funkcionář je následně povinen v době od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 splnit svou oznamovací povinnost a podat vstupní oznámení o:

• jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. 9. 2017;
• nesplacených závazcích ke dni 1. 9. 2017;
• majetku (věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle druhu), který veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. 9. 2017; jiné věci movité určené podle druhu veřejný funkcionář oznámí, pouze pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč (na den účinnosti zákona č. 14/2017 Sb. se pro účely oznamovací povinnosti dle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení tohoto zákona nahlíží jako den zahájení výkonu funkce, aplikuje se zde proto limit stanovený v § 10 odst. 2 písm. d) bodu 1 zákona o střetu zájmů).

Oznámení je povinen veřejný funkcionář učinit za podmínek a v rozsahu údajů blíže specifikovaných ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, modifikovaných čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. – oznámení se bude oproti řádnému režimu podávat podle stavu ke dni 1. 9. 2017 s uvedením hodnoty majetku ke dni podání oznámení. Oznámení se podává elektronickou formou vyplněním příslušného formuláře (prostřednictvím registru oznámení nebo datovou zprávou s ověřenou totožností).

Veřejní funkcionáři, kteří podají výše uvedené oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., budou mít následně povinnost podat do 30. června 2018 na základě čl. II bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. oznámení o příjmech nebo jiných majetkových výhodách nabytých během výkonu funkce v roce 2017. Jiné tzv. průběžné oznámení tito veřejní funkcionáři za rok 2017 podávat nebudou.

Vyjma těchto mimořádných vstupních oznámení budou veřejní funkcionáři podávat vybraná oznámení podle § 12 odst. 1 až 3 tohoto zákona jak při nástupu do funkce, průběžná oznámení vždy k 30. 6. následujícího roku a oznámení při ukončení výkonu funkce.

Jednací řád zastupitelstva města Horní Planá

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen zastupitelstvo) upravuje přípravu a průběh zasedání,
přijímání usnesení a zabezpečování jejich plnění.
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1. Zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán samosprávy obce, rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
2.2. Zastupitelstvo vykonává působnost vymezenou v ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích. V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě města. K vyhrazení dalších pravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.
2.3. Zastupitelstvo dále rozhoduje o zrušení usnesení rady města, pokud mu jsou k rozhodnutí
předložena.
2.4. Zastupitelstvo má 15 členů zvolených v komunálních volbách.
2.5. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se v územním obvodu města.
2.6. Každý občan obce, který dosáhl 18 let věku, a fyzická osoba, která dosáhla 18 let a vlastní na území města nemovitost má právo:
– vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem. Způsob výkonu tohoto oprávnění je upraven v odstavci 5.12. tohoto jednacího řádu;
– vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní
rok, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady města, výborů
zastupitelstva a do komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy;
– požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo
zastupitelstvem;
– je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání
nejpozději do 60 dnů;
– podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty. Podání orgány města vyřizují
bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
2.7. Zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za 2 měsíce, musí však být svoláno nejméně jedenkrát
za tři měsíce a jeho zasedání se musí konat v územním obvodu obce.
2.8. Mimořádné zasedání může být svoláno k projednání mimořádných nebo závažných úkolů, které nesnesou odkladu, rozhodne-li o tom rada města.
2.9. Mimořádné zasedání musí být svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání se v tomto případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.
2.10. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Uvedenou informaci zveřejní také způsobem v místě obvyklým.
3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
3.1. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib stanovený zákonem. Mandát vykonává osobně a v souladu se svým slibem. Není přitom vázán žádnými příkazy.
3.2. Člen zastupitelstva má právo:
– předkládat návrhy zastupitelstvu a dalším orgánům, jichž je členem;
– vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na výbory a
vedoucí organizačních složek, statutární orgány příspěvkových organizací, které obec zřídila
nebo zástupce města v orgánech právnických osob, které obec založila. Odpověď musí být
podána bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud její poskytnutí nebrání zákony upravující
mlčenlivost;
– požadovat od zaměstnanců města informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva, pokud poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich
zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
3.3. Člen zastupitelstva je povinen:
– zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, případně zasedání jiných orgánů, jejich je členem a plnit úkoly;
– hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce;
– sdělit orgánu obce, který má projednat a rozhodnout určitou záležitost, že jeho účast na
projednání této záležitosti by mohla znamenat střet zájmů. o vyloučení rozhodne příslušný
orgán.
4. PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4.1. Zasedání zastupitelstva připravuje rada města v součinnosti s výbory zastupitelstva, svými
komisemi, odbornými pracovními skupinami, dalšími členy zastupitelstva, ve spolupráci s orgány a třetími osobami, jichž se projednávaná věc týká nebo mohou přispět ke kvalitní přípravě a projednání věci. Při přípravě programu vychází z plánu činnosti zastupitelstva.
4.2. Rada města:
– určí čas, navrhne program jednání a stanoví místo zasedání v souladu se zákonem o obcích tak, aby se občané mohli zasedání zastupitelstva účastnit;
– určí příslušného zaměstnance městského úřadu, který bude odpovědný za informování
veřejnosti o místě, době a programu připravovaného zasedání zastupitelstva na úřední desce
města, včetně dodržení 7 denní lhůty;
– určí způsob přípravy jednání a odpovědnost za zpracování materiálů;
– je-li to účelné, zajistí zpracování expertiz, posudků, stanovisek a průzkumů. Pro tuto potřebu je oprávněna určit pracovní skupiny a týmy ad hoc;
– podle obsahu jednání zajistí účast zaměstnanců obce, orgánů a třetích osob, jejichž účast je při jednání žádoucí.
4.3. Materiály pro zasedání zastupitelstva se zpracovávají tak, aby umožnily komplexní posuzování a přijetí účinných opatření. Musí být věcně správné, úplné, výstižné a stručné a musí obsahovat všechny podstatné podklady nutné pro rozhodnutí a návrhy na opatření. Návrhy usnesení musí být konkrétní, adresné, termínované a kontrolovatelné.
4.4. Rozborová část materiálu bude obsahovat zhodnocení dosavadního stavu, předchozí opatření, vysvětlení záměru a cíle, k němuž se má rozhodnutím dojít, odůvodnění navrhovaných řešení, zhodnocení výhod a nevýhod, zhodnocení finanční náročnosti, případně dalších důsledků, pokud možno ve variantách.
4.5. Za přípravu a zpracování materiálů je odpovědná rada města.
4.6. Písemné materiály pro zasedání zastupitelstva musí být členům zastupitelstva doručeny nejméně 5 dní před zasedáním zastupitelstva. V mimořádných a naléhavých případech mohou být písemné podklady předloženy členům zastupitelstva před zahájením zasedání nebo předneseny přímo na zasedání. o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.
5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
5.1. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti místostarosta.5.2. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů, ukončí předsedající jednání. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání.
5.3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Rozhodování o procedurálních otázkách vč. schvalování programu jednání se přijímá většinou hlasů přítomných členů zastupitelstva.
5.4. Členové zastupitelstva podepisují prezenční listinu. Po zahájení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit program jednání, dva ověřovatele zápisu a dle potřeby nechá schválit návrhovou, případně další komise. Dále jmenovitě uvede zaměstnance městského úřadu, který provede zápis.
5.5. Poté předsedající osloví přítomné členy zastupitelstva, zda má někdo z nich námitky proti zápisu z minulého zasedání. Pokud tomu tak není, jednání probíhá podle schváleného programu.
5.6. O zařazení návrhů na změnu programu zasedání zastupitelstva v jeho průběhu nechá předsedající samostatně hlasovat.
5.7. Právo předkládat návrhy k projednání mají členové zastupitelstva, rada města a výbory. Pokud překládá návrh výbor zastupitelstva, činí tak prostřednictvím svého předsedy nebo jiného pověřeného člena výboru.
5.8. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, přednosta okresního úřadu, jím určený zástupce nebo zástupce orgánu kraje, musí mu být slovo uděleno. Pokud osoba výše uvedená nebude předsedajícímu osobně známa, je povinna své oprávnění doložit.
5.9. Právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy a připomínky k projednávaným bodům mají členové zastupitelstva.
5.10. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům má dle § 16 zákona občan města a fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost. Pokud bude občan nebo vlastník nemovitosti chtít využít svého práva a nebude osobou, která je předsedajícímu osobně známa, je povinna své oprávnění k vystoupení prokázat. Prokazování se děje předložením průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu, ze kterého je možno osobu identifikovat) u vlastníků nemovitostí ověřeným výpisem z katastru nemovitostí. Doklady prověří určený zaměstnanec městského úřadu u prezence a ten je přihlásí do rozpravy. Pokud nebude identifikace provedena, předsedající občanu slovo neudělí.
5.11. Přihlašování do rozpravy je možné v průběhu zasedání, nejdéle však do doby skončení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje příslušné stanovisko.
5.12. Předsedající udělí občanovi slovo po skončení diskuse k projednávanému bodu. Délka projevu může být po odsouhlasení přítomných členů zastupitelstva omezena na určitou dobu. O souhlasu s prodloužením dohodnutého časového limitu nechá předsedající hlasovat. Diskutující může ve svém projevu pokračovat, hlasuje-li pro pokračování nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva. Překročení časového limitu a nesouhlas s jeho prodloužením je důvodem k odnětí slova.
5.13. V případě nepřístojného chování občana v jednacím sálu ho může předsedající napomenout a za opakované nebo pokračující nepřístojné jednání vykázat z jednacího sálu. Pokud se občan tomuto pořádkovému opatření nepodrobí dobrovolně, může předsedající zasedání přerušit a rušitele pořádku nechat vyvést.
5.14. Ostatní přítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva.
5.15. Slovo uděluje předsedající na základě přihlášky pomocí hlasovacího zařízení nebo zvednutím ruky.
Slova se může ujmout pouze ten, komu bylo uděleno.
5.16. Zaměstnancům obecního úřadu, představitelům organizací a zařízení zřízených obcí může
předsedající udělit slovo k projednávanému bodu přímo.
5.17. Předsedající může odejmout slovo, pokud je ohrožen časový plán jednání, diskuse není věcná a diskutující se odchyluje od tématu a diskuse tak nevede ke konečnému rozhodnutí. Diskusi ukončí předsedající, nejsou-li podány další přihlášky do diskuse, nebo rozhodne-li tak zastupitelstvo.5.18. Člen zastupitelstva, který přednášel a zdůvodňoval návrh, je oprávněn vystoupit před ukončením diskuse a zaujmout stanovisko k připomínkám a protinávrhům.
5.19. Po ukončení diskuse členů zastupitelstva si předsedající ověří, zda občané, resp. vlastníci
nemovitostí chtějí k projednávanému bodu zaujmout stanovisko. Pokud požadavek na vyjádření stanoviska vznesen není, nechá o projednávaném bodu hlasovat.
6. PŘÍPRAVA A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
6.1. Předkladatel bodu pro jednání zastupitelstva je povinen zpracovat a předložit návrh na usnesení nebo opatření, případně i v několika variantách. Návrh musí být konkrétní, termínovaný s určením konkrétní odpovědnosti u každého bodu.
6.2. Zpracování konečného znění návrhu je možné uložit návrhové komisi, která vychází
z předloženého materiálu, z vystoupení členů zastupitelstva v diskusi, z jejich námětů, připomínek a návrhů, ze stanovisek orgánů města, podřízených organizací, ze stanovisek občanů vznesených k projednávaným bodům a všech dalších dostupných podkladů.
6.3. Usnesení může ukládat úkoly radě obce, členům zastupitelstva a výborům zastupitelstva. Jiným subjektům lze ukládat úkoly jen pokud to připouštějí právní předpisy.
7. POSTUP PŘI HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA
7.1. Předsedající poskytne členům zastupitelstva čas potřebný k seznámení se s návrhem usnesení.
7.2. Předsedající před každým hlasováním o návrhu na usnesení zjistí, zda je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Není-li tomu tak, je povinen postupovat podle čl.5.2.
7.3. O návrhu může být hlasováno vcelku nebo samostatně podle bodů. Pokud byly předloženy
protinávrhy nebo pozměňovací návrhy, které nejsou zahrnuty do předloženého návrhu, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém jsou vzneseny a potom o ostatních částech usnesení.
7.4. Nezíská-li předložený návrh nebo žádná z variant potřebný počet hlasů, může zastupitelstvo ustavit dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni představitelé všech odchylných názorů. Úkolem této komise bude vyjasnit příčiny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat přijatelný návrh.
7.5. Jestliže usnesení nebude přesto přijato, může být jednání o přísl. bodu ukončeno a dohodovací komisi bude uloženo, aby se do určitého termínu pokusila dosáhnout souhlasu. O přijetí návrhu se v takovém případě hlasuje na nejbližším zasedání zastupitelstva.
7.6. Jestliže v průběhu projednávání návrhu vyjde najevo, že předložený materiál není úplný, nebo vyjdou najevo nové okolnosti, které vyžadují podstatné doplnění nebo přepracování návrhu, jež není možno provést v průběhu zasedání, zastupitelstvo rozhodne o odročení tohoto bodu na další zasedání.
7.7. Hlasování probíhá zpravidla aklamací. Kterýkoli člen zastupitelstva může navrhnout, aby bylo hlasování tajné. O takovém návrhu rozhodne zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů.
Hlasování o volbě a odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady probíhá tajným
hlasováním.
7.8. Na návrh člena zastupitelstva, při schválení nadpoloviční většinou přítomných členů zastupitelstva, lze provést hlasování podle jmen.
8. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
8.1. Zápis z jednání zastupitelstva vyhotovuje zapisovatel. V zápise se vždy uvede:
– schválený pořad jednání;
– počet přítomných členů zastupitelstva;
– průběh a výsledek hlasování;
– přijatá usnesení.
8.2. Kromě výše uvedeného se v zápise uvádí:
– místo a čas jednání zastupitelstva;
– jméno předsedajícího a jména ověřovatelů;
– stručná vystoupení řečníků.
8.3. Zápis ze zasedání podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
8.4. Zápis musí být vyhotoven do sedmi dnů po skončení zasedání. Za jeho uložení a možnosti do něj nahlédnout odpovídá městský úřad, konkrétně tajemník.
8.5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
9. ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
9.1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje rada města. Rozpracuje přijaté usnesení na dílčí úkoly a učiní opatření potřebná k jejich zabezpečení a splnění.
9.2. S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členů zastupitelstva, občanů a osob vlastnících ve městě nemovitost seznámí rada města zastupitele na nejbližším zasedání.
10. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva administrativně, organizačně a technicky podle požadavků rady města
zabezpečují zaměstnanci městského úřadu dle pokynů tajemníka.
11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento jednací řád je zpracován dle zákona č.128/2000 Sb. Schválením tohoto jednacího řádu
pozbývá platnosti jednací řád vydaný podle § 43 zákona č.367/1990 Sb., o obcích a schválený
zastupitelstvem dne 27.ledna 1999.
Jednací řád schválilo zastupitelstvo dne 20.června 2001.

Jednací řád rady města Horní Planá

Rada města /dále jen RM/ Horní Planá vydává dle § 101 odst.4, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tento jednací řád.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Jednací řád RM upravuje přípravu, svolání, průběh schůze, způsob rozhodování a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.
1.2. Ve věcech upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje RM na základě a v mezích zákona.
2. PRAVOMOCI RM
2.1. RM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti (§ 102 odst.2, zák.č.128/2000 Sb.); v oblasti přenesené působnosti rozhoduje jen stanoví-li tak zákon.
3. SCHŮZE RM
3.1. RM se schází podle potřeby, obvykle jedenkrát týdně. Schůzi řídí starosta, popř. místostarosta nebo pověřený člen RM.
3.2. Termín další schůze je dohodnut na schůzi předcházející. Ve výjimečných případech je schůze telefonicky odvolána.
3.3. RM může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i jiné osoby, příp. členy zastupitelstva města (rozšířené zasedání RM).
3.4. Přípravu schůzí RM organizuje starosta. Podklady pro jednání zpracovává dle potřeby ve
spolupráci s pracovníky MěÚ, příp. vedoucími organizačních složek obce.
3.5. Členové RM jsou povinni zúčastnit se každé schůze. Absenci, i částečnou, omlouvá starosta.
3.6. Předsedající předkládá členům RM jednotlivé body s vysvětlením k diskusi. Před rozhodnutím nebo hlasováním může být schůze přerušena, maximálně na 30 minut.
3.7. Po projednání věcí předložených předsedajícím osloví tento ostatní členy RM k doplnění jednání dalšími aktuálními náměty.
3.8. Ze schůze se pořizuje zápis (§ 101 odst.3, zák.č.128/2000 Sb.), jehož nejpodstatnější součástí je usnesení. To pod samostatnými čísly charakterizuje projednávané body schůze, případně s termíny a odpovědností za jejich splnění. Usnesením RM se ukládají úkoly ve věcech samostatné působnosti starostovi, tajemníkovi, vedoucím odborů MěÚ, příp. vedoucím organizačních složek.
Zápis podepisuje starosta a místostarosta.
3.9. Kopie zápisů jsou předávány členům zastupitelstva města před jejich zasedáním. Zveřejnění usnesení RM se provádí v místním tisku.
3.10. Jednání RM je neveřejné, nesmí být bez vážného důvodu narušováno.
4. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
4.1. Kontrolu plnění usnesení provádí průběžně tajemník, příp. starosta a informaci následně předkládá RM.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Město Horní Planá
Kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Vladimír Novotný, email: res-ck@seznam.cz, tel.: 725 929 385

K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE.

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@horniplana.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na městský úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Zastupitelstvo města

uvolněný starosta Bc. Petr Šimák  
místostarosta Ing. Vojtěch Ščevík    
člen rady Milan Černík    
člen rady Jan Stoika  
člen rady Mgr.Kristýna Mražiková  
člen zastupitelstva Radek Šlechta člen kontrolního výboru
člen zastupitelstva Ing. Hana Ščevíková předsedkyně finančního výboru
člen zastupitelstva Eliška Neumann členka finančního výboru
člen zastupitelstva Ing. Vladimír Grohman člen finančního výboru
člen zastupitelstva Bc. Jiří Hůlka  
člen zastupitelstva Ing. Zdeněk Homolka  
člen zastupitelstva MUDr. Jan Indra  
člen zastupitelstva Mgr. Oldřich Záhoř  
člen zastupitelstva Ing. Michal Huszár  
člen zastupitelstva Jakub Komžák  
     
není člen ZM Milan Králíček člen kontrolního výboru