Projekt „Sběrný dvůr Horní Planá“

Projekt „Sběrný dvůr Horní Planá“

Město Horní Planá pro své občany v rámci zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě rozšířilo původní sběrný dvůr včetně vybudovaných zpevněných ploch a nového vybavení.

Záměrem tohoto rozšíření bylo zajistit dostatečné kapacity pro veškeré vytříděné odpady od občanů města. „Odpadu je stále více a pro životní prostředí je velice důležité umožnit bezproblémové odkládání veškerého odpadu našim občanům. Separováním zmenšujeme množství odpadu ukládaného na skládky, říká starosta Horní Plané Jiří Hůlka a dodává:Vybudování sběrného dvora ve městě Horní Planá významně přispěje k rozvoji obce; jeho provoz podpoří stabilizaci spotřeby surovin a uzavření cyklů materiální výroby a spotřeby materiálu v regionu a bude základem pro rozvoj moderního odpadového hospodářství ve městě.“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (řídící orgán Ministerstvo životního prostředí, zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR).

Celkové způsobilé výdaje: 8 434 275,45 Kč

Dotace EU: 7 169 134,12 Kč

Příspěvek příjemce podpory: 1 265 141,33 Kč