Plánovaná údržba vodovodního řadu

Plánovaná údržba vodovodního řadu

Plánovaná údržba vodovodního řadu

Vážení spoluobčané,

z důvodu provádění údržby na vodohospodářském majetku města může dojít dne 10.7.2024 mezi 8:00 – 12:00 ke snížení tlaku pitné vody. Ojediněle se může objevit její zakalení. Předem děkuji za vaše pochopení.

S pozdravem a s přáním příjemného dne,

Petr Šimák, starosta

 

Změna dodavatele tepla v překlenovacím období

Změna dodavatele tepla v překlenovacím období

Změna dodavatele tepla v překlenovacím období

Vážení spoluobčané,
v prvním čtvrtletí letošního roku proběhlo první kolo nového koncesního řízení na Nájem souboru centrálního zásobování teplem města Horní Planá. Vzhledem k tomu, že se do tohoto koncesního řízení nepřihlásil žádný zájemce, bylo koncesní řízení zrušeno. V současné době město připravuje spuštění druhého kola koncesního řízení. Stávající dodavatel tepelné energie, společnost Veolia Energie ČR, a.s., ukončí svou činnost na základě nájemní smlouvy k 30.6.2024. Město Horní Planá přechází do tzv. překlenovacího období, v jehož průběhu bude vysoutěžen nový provozovatel (nájemce) tepelného hospodářství města.

V překlenovacím období, tj. od 1.7.2024 do 31.12.2024 bude teplo dodávat společnost Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., 1. máje 637, 385 01 Vimperk, IČ: 28088654.

V nejbližších dnech budou všichni odběratelé tepla, kteří měli individuální smlouvu se společností Veolia (SVJ a pod.) osobně ze strany společnosti Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. kontaktováni a bude jim poskytnuta součinnost s vyplněním formulářů pro přípravu nových smluv. Předem vám děkuji za pochopení.

S pozdravem,
Bc. Petr Šimák, starosta

Informace k dani z nemovitých věcí 2024

Informace k dani z nemovitých věcí 2024

Informace k dani z nemovitých věcí 2024

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

 

Územní pracoviště v Českém Krumlově

Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov

Odbor vyměřovací II, Oddělení vyměřovací

 

 

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2024 pro město:

 

H O R N Í    P L A N Á

 

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.)         kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2)    zjednodušená evidence pozemků

Horní Planá

643700

2,37

není

 

781193

2,75

není

Houbový Vrch

930474

2,52

není

 

 

 

 

Maňávka u Č. Krumlova

991759

2,09

není

 

 

 

 

Pernek

719307

2,49

není

 

781231

1,92

odstraněna na celém k.ú.

Pestřice    

643742

1,90

není

 

781240

1,66

není

Zvonková      

643734

1,97

není

 

781215

1,82

odstraněna na části k.ú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven městem pro celé území města ve výši 1,4

 

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatních budov tvořících příslušenství k budovám obytných domů (I), zdanitelných jednotek (R) a ostatních zdanitelných jednotek (Z) je stanoven pro celé území města ve výši 1,4.

 

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným městem se na celém území města násobí sazba daně u:

– budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

Koeficient pro výpočet daně u druhu staveb L, M, N, O, S, T, U a V  není stanoven.

 

Místní koeficient – není stanoven

 

 

 

 

 

podání daňového přiznání

 

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2024 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2024. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 62, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na internetové adrese finanční správy.

 

V souvislosti s „konsolidačním balíčkem“, který byl ve Sbírce zákonů zveřejněn jako zákon č. 349/2023 Sb. a jehož obsahem je rovněž Novela daně z nemovitých věcí, byl na stránkách FS vytvořen pro poplatníky daně z nemovitých věcí odkaz v sekci  – DANĚ-DANĚ-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček) dostupný na níže uvedeném odkaze, kde lze dohledat podrobnější informace:  

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/novela-zakona-o-dnv-2024

 

Na internetových stránkách FS jsou pro orientaci poplatníků daně k novele daně z nemovitých věcí uloženy soubory. Jedná se o soubory:

  • Stručný popis významných změn v zákonu o dani z nemovitých věcí
  • Kdo musí podávat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí:
  • Změny, které nevyvolají povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí
  • Kdo si může nově nárokovat osvobození na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí

 

Případně lze pro informace možno využít i další odkaz umístěný na stránkách FS:

 

Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 | 2023 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 

Dále byla pro poplatníky daně spuštěna nová služby předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, kterou mohou využít pouze uživatelé přihlášení do Daňové informační schránky (DIS+).  Více informací naleznete na tomto odkazu:

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023 a v tiskové zprávě (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-spousti-pilotni-provoz-predvyplneni-priznani-dnv)

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Online finanční úřad obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Tiskopis daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Na portálu Moje daně lze pro zpracování daňového přiznání vyhledat příslušné koeficienty obcí v sekci Vyhledávání koeficientů DNE.

 

Pokud by nebylo daňové přiznání podáno včas, případně by nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

 

plaCENÍ daně z nemovitých věcí

 

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2024. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2024, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2024.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

 

bezhotovostní placení daně

 

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – číslo: 7755-77627231/0710

 

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231      BIC kód: CNBACZPP

 

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

 

úhrada daně prostřednictvím SIPO

 

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2024, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2024. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

 

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

 

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

 

V souladu s přijetím „konsolidačního balíčku“ a novely daně z nemovitých věcí je účinností od 1.1.2024 nově možnost pro poplatníky zaslat správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, jako elektronickou kopii dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, tj. postačí, aby poplatník správci daně zaslal e-mail (na e-mailovou adresu příslušného územního pracoviště) obsahující scan vlastnoručně podepsané Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (§ 15 odst. 6 zákona o dani z nemovitých věcí).

Pro zřízení služby na rok 2024 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailemdo 15. března 2024 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

 

Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně na zvolenou e-mailovou adresu. Tato služba není určena poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

 

 

úhrada daně v hotovosti

 

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách vždy od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod.

 

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci našeho města,

na základě tragických událostí z čtvrtka 21. prosince 2023 a osobní prosby pana Mgr. Bc. Víta Rakušana, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, se na vás obracím s žádostí o nepoužívání rachejtlí, ohňostrojů, petard a dělobuchů ve dnech 31. prosince 2023 a 1. ledna 2024.

To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata, která po sobě výše uvedené násilí zanechalo. Věřím, že tuto prosbu pochopíte, předem všem děkuji.

S pozdravem,

Bc. Petr Šimák, starosta

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Propad do důlní jámy Vilemína 328 v lokalitě Hůrka, Za Pilou
Ústí propadu je lokalizováno na hranici pozemků p.č. 1692/157 a 1692/137 v k.ú. Horní Planá. Propad  je nepravidelného obdélníkového profilu o rozměrech cca 2,5 x 3 metry, hloubka propadu je cca 9 m (k vodní hladině). Okraje propadu jsou zatrhané a s postupem do hloubky se prostor zmenšuje na cca 2 x 2,5 metru. V propadu důlního díla se nachází zemina a voda. Místo propadu bylo překryto dřevěným povalem  a ohraničeno výstražnou páskou. Po překrytí propadu povalem byl proveden kamerový průzkum, z kterého je patrné, že se jedná o šachtici vystrojenou dřevěnými trámy a kůly. Z map ČGS je patrné, že v místě propadu je zakresleno staré důlní dílo.  Jedná se o jámu Vilemína 328, která sloužila k těžbě grafitu do 19. století. Vzhledem k nestabilitě celého okolí jámy žádáme občany o nevstupování do uvedených míst z důvodu nebezpečí ohrožení života. Záležitost je nyní v řešení Báňské záchranné služby a Ministerstva životního prostředí. Děkuji za pochopení. Petr Šimák, starosta